top of page
Achtergrond-website-bege_edited.jpg

Privacy statement

​Libéma Entertainment, hierna aangeduid als Groots Gestel, hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van haar evenementen, de website  en de overige aan haar onderneming gerelateerde websites (“Websites”). Om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig uw persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Groots Gestel. We beschrijven waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.

In dit Privacy Statement vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. 1. wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 2. 2. wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

 3. 3. waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 4. 4. waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

 5. 5. hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 6. 6. wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

 7. 7. wanneer en hoe gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële berichten

 8. 8. hoe zit het met het opnemen van telefoongesprekken?

 9. 9. hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze website naar een website van derden gebruikt?

 10. 10. wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?

 11. 11. welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?

 12. 12. hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?

 13. 13. hoe beveiligen wij uw gegevens?

 14. 14. hoe kunt u contact opnemen met ons in verband met het gebruik van persoonsgegevens?

 15. 15. wat is ons interne beleid voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

 16. 16. wat als dit Privacy Statement wordt gewijzigd?

 17. 17. op welke wijze kunt u uw gegevens inzien?

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Libéma Entertainment handelend onder de naam Groots Gestel, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Groots Gestel gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals kantoorautomatiseringssystemen, administratiesystemen en websitehostingapplicaties). De leveranciers van deze systemen kunnen daardoor ook ten behoeve van Groots Gestel persoonsgegevens van u verwerken. Groots Gestel  heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, die zowel in overeenstemming zijn met de wet, het interne privacy beleid van Groots Gestel  en dit Privacy Statement.

Voor meer informatie over voornoemde leveranciers kunt u contact opnemen met Groots Gestel .

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Groots Gestel legt uw gegevens vast bij de verkoop van haar producten en diensten (zoals bij de verkoop van e-tickets) en in de andere gevallen dat Groots Gestel contact met u heeft. Wij verwerken hierbij mogelijk uw naam, uw adres, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankgegevens. Op de Websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de Websites identificeren.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Groots Gestel gebruikt deze gegevens vooral om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. Verder gebruiken wij de gegevens om onze eigendommen en medewerkers te beveiligen.

De registratie van gegevens via de Websites is er op gericht de dienstverlening van Groots Gestel verder te optimaliseren, onder meer door de inrichting van de Websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen door meer gerichte informatie op de Websites te plaatsen.

Groots Gestel gebruikt persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites en voor het verwerken van boekingen en e-tickets. Tevens gebruikt Groots Gestel deze gegevens voor haar dienstverlening en om haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites op de hoogte te houden van de activiteiten, de producten en de diensten van Groots Gestel en het mogelijk uitvoeren van marktonderzoek. Hierbij tracht Groots Gestel rekening te houden met uw interesses. Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites helpen Groots Gestel bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

4. Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Groots Gestel mag uw persoonsgegevens gebruiken, omdat dat noodzakelijk is voor:

 • • de uitvoering van de overeenkomst met u, zoals het gebruik van uw contactgegevens en rekeningnummer als u bij ons tickets voor evenementen boekt;

 • • het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Groots Gestel rust, zoals het verstrekken van facturen aan de Belastingdienst of het meewerken aan een verzoek van de bevoegde autoriteiten;

 • • het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Groots Gestel of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Het gerechtvaardigd belang van Groots Gestel is het belang om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar (potentiële) klanten te kunnen bieden;

In sommige gevallen mag Groots Gestel uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld als we foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld gebruiken. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Groots Gestel bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten blijven. De meeste gegevens worden verwijderd binnen twee jaar nadat onze (zakelijke) relatie met u is geëindigd.

6. Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het bezoek aan de Websites (cookies)?

Groots Gestel maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Groots Gestel maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies, als van speciale cookies. Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Websites voor u makkelijker te maken. Speciale cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan (een van) de Websites. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw instellingen worden onthouden, zoals uw naam en uw geboortedatum. 
Meer informatie over cookies kunt u opvragen bij Groots Gestel.

7. Wanneer en hoe gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële berichten?

Groots Gestel wil haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de Websites graag op de hoogte houden van haar producten en diensten. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief van Groots Gestel dan geeft u toestemming aan Groots Gestel om uw emailadres te gebruiken voor de toezending van de hiervoor bedoelde nieuwsbrief en andere informatie van Groots Gestel zoals aanbiedingen en enquêtes. Indien u geen informatie van Groots Gestel meer via de email wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link die staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief. 

8. Hoe zit het met het opnemen van telefoongesprekken?

Groots Gestel behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Zij zal deze opnames enkel gebruiken voor interne (opleidings)doeleinden. De opnames worden door Groots Gestel niet verspreid of aan derden verstrekt.

9. Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze website naar een website van derden gebruikt?

Op de Websites is het mogelijk om naar de websites van andere bedrijven, niet gelieerd aan Groots Gestel, door te klikken. Groots Gestel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. Groots Gestel raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van Groots Gestel.

10.Wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?

Bij Groots Gestel heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens.

Indien partners van Groots Gestel (een deel van) de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Groots Gestel met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal zullen beveiligen en doet Groots Gestel dit alleen als deze derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor zij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit privacy statement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. In sommige gevallen moet Groots Gestel op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij wordt altijd gekeken op welke wijze uw recht op privacy zo veel mogelijk kan worden gerespecteerd. Indien uw gegevens doorgegeven worden buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier buiten Europa is gevestigd, gebeurt dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

Groots Gestel heeft met deze derden afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, het interne privacy beleid van Groots Gestel en dit Privacy Statement.

11. Welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens door Groots Gestel, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten van Groots Gestel, het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Groots Gestel, of niet noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens Groots Gestel van u heeft geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als Groots Gestel beschikt over onjuiste persoonsgegevens van u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Daarnaast kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die benodigd is om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt tevens vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen of om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

Aan uw verzoek wordt in beginsel voldaan, tenzij Groots Gestel een dwingend, gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als de gegevens zijn verwijderd, kan het zijn dat om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit de systemen en uit de back-up systemen zijn verwijderd. De verzoeken tot aanpassing van gegevens kunnen worden geweigerd als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor de systemen of dit de privacy van anderen in gevaar brengt.

Uw verzoek of bezwaar kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan . Vergeet niet om uw pasfoto en BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. Groots Gestel streeft er naar u binnen een maand te antwoorden.

12. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Groots Gestel, dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar .

U kunt ook een klacht over het gebruik van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 

13. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Groots Gestel doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, door alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om Groots Gestel en onze relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Groots Gestel voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident. U wordt dan ook geïnformeerd over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

14. Hoe kunt u contact opnemen met ons in verband met het gebruik van persoonsgegevens?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Groots Gestel? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar .

15. Wat is ons interne beleid voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • • we vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens;

 • • we gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;

 • • we verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegeven hebben verkregen;

 • • we verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;

 • • hoe privacy gevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens;

 • • we gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;

 • • we nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;

 • • we hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

16. Wat als dit Privacy Statement wordt gewijzigd?

Groots Gestel past het privacy statement soms aan, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn. Op onze Websites vindt u de geldende versie van het Privacy Statement. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per email.

17. Op welke wijze kunt u uw gegevens inzien of laten wijzigen?

Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Groots Gestel dan kunt u een email sturen naar . Groots Gestel stuurt u dan per email een overzicht toe met de op dat moment bij Groots Gestel bekende en geregistreerde gegevens over u.

bottom of page